บริการซ่อม, จำหน่าย, สอบเทียบ และบำรุงรักษาเครื่องทดสอบ